Критерии за допустимост на дарители на реконвалесцентна плазма:

Като дарители на Реконвалесцентна плазма COVID-19 се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  • Реконвалесцентна плазма COVID-19 /ССР/ се взема само от преболедували и в период на възстановяване от COVID-19, отговарящи на изискванията на Наредба №5/25.04.2006г. – Медицински стандарт „Трансфузионна хематология“ /ДВ бр.42 от 23.05.2006г., изм. ДВ, бр.35 от 24.04.2018г./ за даряване на плазма от цяла кръв чрез стандартно кръводаряване и за даряване на плазма чрез плазмафереза:
    • Възраст 18 – 65 години;
    • Телесно тегло над 50 кг.;
    • В момента се чувстват здрави и състоянието им не налага прием на медикаменти.

  • Положителен PCR или положителен антигенен тест.

Антигенните тестове трябва да са извършени от лицензирани лечебни заведения /самостоятелни медико-диагностични лаборатории, медицински и диагностично-консултативни центрове, лечебни заведения за болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, комплексни онкологични центрове/ и РЗИ.

  • Положителен тест за антитела срещу SARS-CoV2от сертифицирана лаборатория за лица, които нямат лабораторен положителен резултат за PCR или антигенен тест за SARS-CoV2. Ако в Националната информационна система няма данни за положителен PCR или положителен антигенен тест, освидетелстващият лекар изисква документация, доказваща, че лицето е било заразено от COVID-19 /епикриза, амбулаторен лист, документи от личен лекар, изследвания/.

  • Трябва да са изминали поне 40 дни след положителен PCR или положителен антигенен тест.

ВАЖНО!

Лекарят, освидетелстващ кръводарителя взема окончателно решение за допускане до даряване.

Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses